Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Trias Rechtshulp

  1. Trias Rechtshulp (hierna: ‘de maatschap’) is een Nederlandse maatschap van natuurlijke personen (hierna: ‘de maten’). Het betreft de maten mr. T.C.M. van Hooff en mr. E.F. Boschma.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de maatschap en de opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitgesloten.
  3. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door de maatschap, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
  4. De maatschap kan bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelen. Bij het inschakelen van derden zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Aansprakelijkheid van de maatschap en haar maten voor eventuele tekortkomingen van derden wordt evenwel uitgesloten. De maatschap en haar maten zijn gemachtigd eventuele algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van in te schakelen derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
  5. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting, verschuldigd. De maatschap rekent geen kantoorkosten. De maatschap kan betaling van een voorschot vragen. Eventueel betaalde voorschotten worden verrekend met de einddeclaratie in het kader van de opdracht.
  6. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn is ontvangen, wordt de opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is de maatschap gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
  7. De aansprakelijkheid van de maatschap jegens haar opdrachtgevers en derden voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van een overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de maatschap wordt uitbetaald, verminderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van die verzekering voor rekening van de maatschap komt. Indien en voorzover geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in het kader van de opdracht in rekening gebrachte honorarium.
  8. De opdrachtgever vrijwaart de maatschap en haar maten tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever worden verricht. De opdrachtgever zal aan de maatschap en/of haar maten de redelijke kosten van juridische bijstand in verband met dergelijke aanspraken vergoeden.
  9. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de maten en al degenen die voor hen of voor de maatschap werkzaam zijn of waren of die bij de uitvoering van enige opdracht door de maatschap worden ingeschakeld.
  10. Op de rechtsverhouding tussen de maatschap en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.